»Kdor misli da je varnost draga naj si privošči nesrečo«

Spoštovani obiskovalci spletne strani Združenja Slovenskih Poklicnih Gasilcev, dovolite, da vam na kratko predstavim našo organizacijo.

 »Obstajajo službe, ki služijo denar, službe, ki nudijo ugled in slavo in so službe s poslanstvom. Biti poklicni gasilec, ni le služba, to je zaveza, ki jo gasilec s svojim življenjem daje za življenje drugega. Obljuba, da bo pomoč drugemu postavil pred lasten strah in nagonski beg od življenjskih nevarnosti. Poklicni gasilec je človek, ki je za vas, četudi ste zanj popoln tujec, pripravljen dati »roko v ogenj« in tvegati svoje življenje.« – (Miran Korošak predsednik ZSPG)

Ob osamosvojitvi slovenski poklicni gasilci nismo bili enotno in celovito povezani. Tako je med poklicnimi gasilci že dalj časa obstajala potreba po združevanju na strokovni ravni. To pa naj bi pomagalo pri odpravi pomanjkljivosti v izobraževanju, izmenjavi izkušenj ter analiz večjih intervencij po Sloveniji.

Prvi sestanek iniciativnega odbora je bil 18.11.1994 v Novem mestu, temu pa sta sledila še dva in sicer v Kopru in v Mariboru. Eden glavnih sklepov je bil, da bo to organizacija, ki bo vključevala vse zaposlene poklicne gasilce po teritorialnih enotah, članstvo pa bo prostovoljno.

Ustanovni občni zbor je bil 23.2.1995 v Mariboru. Kasneje so k združenju pristopili tudi poklicni gasilci iz industrijskih poklicnih gasilskih enot, letališč ter prostovoljnih gasilskih društev s poklicnim jedrom.

Na izrednem občnem zboru 17.1.2019 je bil sprejet nov Statut, s katerim so članice postale poklicne gasilske enote s svojimi člani. ZSPG združuje 12 poklicnih gasilskih enot, organizirane kot javni zavodi in njihove zaposlene ter poklicne gasilce v gospodarskih družbah, prostovoljnih gasilskih društvih s poklicnim jedrom in organizacijskih oblikah, ki poklicno opravljajo gasilsko službo

V 13-tih mestih po Sloveniji so ustanovljene poklicne gasilske enote. Njihova poglavitna prednost je v tem, da zagotavljajo minutni izvoz s taktično določenim moštvom in vozili.

Prav tako so tudi v zahtevnejših industrijski obratih, letališčih in pristanišču po Sloveniji organizirane Industrijske Poklicne gasilske enote, katere skrbijo za požarno varnost in izvajajo operativne naloge. Zagotovo so zaslužne, da ne prihaja v njihovih obratih do velikih požarov in ekoloških nesreč.

ZSPG se povezuje in sodeluje s sorodnimi slovenskimi in tujimi ali mednarodnimi zvezami, združenji in organizacijami.

V prihodnje si bo naša organizacija prizadevala za posodobitev zakona o gasilstvu , da bo sprejet, saj ga potrebujemo tudi poklicni gasilci. Želimo ga približati aktualnim izzivom, tudi v zvezi z izobraževanji, usposabljanji in kariernim sistemom. Nedavni požari v industriji nas tudi opominjajo, kako potrebni so poklicni gasilci v industriji.

Poklicne gasilske enote so poleg rednih intervencij v razmerah ob epidemiji COVID-19 izvajale tudi naloge povezane neposredno z odzivom na epidemijo. Vse enote je URSZR opremila z osebno zaščitno opremo (zaščitne maske, celoobrazne maske, kombinezoni, razkužili…), ki so gasilcem omogočala varno posredovanje tudi pri nalogah dezinfekcije posameznih objektov, vstopnih točk zdravstva, zdravstvene opreme in vozil. Prav tako je URSZR financirala nabavo hladnih zamegljevalnikov za vse GEŠP enote s koncesijo za nevarne snovi prav na pobudo ZSPG.

V času epidemije ZSPG sodeluje pri pripravi navodil in napotkov za uporabo zaščitne opreme, opreme za dekontaminacijo ter dekontaminacijo objektov. Navodila so bila posredovana vsem poklicnim gasilskim enotam, ter objavljena in redno ažurirana na spletni strani ZSPG. Združenje je tudi podalo več pobud za pripravo različnih odlokov.

Poklicni gasilci so bili preko občinskih štabov CZ vključeni v izvajanje različnih nalog, kot so pomoč zdravstvenim ustanovam in DSO-jem, pomoč pri vzpostavitvi COVID vstopnih točk in razkuževanje javnih prostorov in površin.

Poklicne gasilske enote se vključujejo v dekontaminacijo objektov takrat, ko redne službe ne zmorejo same opraviti dela oz. je izvedba nujna.

Predvsem so to objekti javnega pomena (DSO-ji, varstveni centri, vrtci, zdravstveni domovi, …) ki morajo delovati in pri katerih obstaja velika možnost širitve okužbe med ranljivejše skupine. Prav tako je namen, da tega ne opravljajo vse gasilske enote, ampak le gasilske enote širšega pomena, sicer bi s tem lahko ogrozili delovanje javne gasilske službe.

V letu 2020 je zabeleženih več kot 16.000 dogodkov. Članice ZSPG so opravile 9.000 intervencij v letu 2020.

Za namen usposabljanja na daljavo smo se opremili z interaktivni tablami, katere bomo uporabljali v učne namene in tudi za namene večjih intervencij, kjer bo potrebno sodelovanje strokovnjakov iz drugih koncev Slovenije.

Izobraževanje in usposabljanje poklicnih gasilcev , poteka v Izobraževalnem centru na  Ig-u.

Na koncu naj se v imenu Združenja slovenskih poklicnih gasilcev in v svojem imenu zahvalim vsem, ki delujete v gasilskih vrstah, za dosedanje opravljeno delo, za odlično sodelovanje in delovanje na vseh področjih ter vsem, ki podpirate naše delo.

Želim, da še naprej krepimo duh sodelovanja, prijateljstva in spoštljivosti med gasilci. Poklic – poslanstvo, ki ga opravljamo srčno in predano, pri ljudeh uživa najvišji ugled. Bodimo odgovorni in spoštujmo priporočila NIJZ za preprečitev širjenja virusa.

Predsednik ZSPG
Miran Korošak