Dobrodošli na spletni strani Združenja slovenskih poklicnih gasilcev!

 

 

 

Welcome to the official website of Slovenian professional firefighter association!

 

AKTUALNO - EPIDEMIJA COVID - 19

Datum: 2/6-2016

Z A P I S N I K

19. seje Strokovnega odbora za posredovanje v predorih.

IC URSZR - Ig: 19. maj 2016 - 1200 – 1530

PRISOTNI:

Miha ERGAVER, Milan PETERC, Matjaž MERKUŽIČ (IC URSZR), Peter MURAUS, Miran KOROŠAK (predsednik ZSPG), Franci ŠINK (URSZR), Drago DOLENC (DARS), Boris ŽNIDARKO in Robert KEJŽAR.

OPRAVIČENI:

Črt PRAPROTNIK, Milan DUBRAVAC, Franci PETEK (poveljnik GZS), Luka PANCE, Klemen ZUPANČIČ, Robert KOLAR in Tomaž OBAD

DNEVNI RED:

  1. 1.Branje ter potrditev zapisnika 18 seje, z dne 3.12.2015
  2. 2.Nesreče ter požari v predorih v letu 2016 – kratka informacija – Dolenc D.
  3. 3.Pregledi hidrantov ter opreme za gašenje v predorih (informacija Dolenc D.)
  4. 4.Informacija URSZR, o aktivnostih glede železniških predorov – Franci ŠINK
  5. 5.Predlogi glede širitve komisije ter članstva (predlog Kejžar R.)
  6. 6.Novosti v predoru Karavanke – vrtalna dela v drugi cevi – kratka informacija – Kejžar R.
  7. 7.Razno

Sejo sem vodil, predsednik odbora, Robert Kejžar.

K točki 1.

Preberem zapis 18 seje odbora iz dne 3.12.2016.

Ob branju zapisnika smo dobili še nekaj dodatnih obrazložitev.

Drago DOLENC razloži situacijo glede merjenja hidrantov v predorih, točko pa obravnavamo kasneje.

Franci Šink pove, da je do jeseni rok za popis opreme, razdeljene med portalne gasilce in se pridobi podatke o ustrezni delitvi po GZ med ustrezne PGD.

Enote, ki predore pokrivajo kot predorski gasilci, bodo zadolženi, da naredijo načrte ukrepanja za posamezne predore, v katerih bodo upoštevali tudi merila za portalne gasilce.

Končni cilj načrtov je poenotenje alarmiranja za intervencije v predorih skladni po celi Sloveniji, za vse predore

Na zapis ni bilo pripomb in se sprejme v predloženi obliki.

K točki 2.

Drago DOLENC pojasni, da mora DARS v 30 dneh po izrednem dogodku v predoru, daljšem od 500m, izdelati uradno poročilo. Tako da še nima poročil DARS o aktualnih izrednih dogodkih, v predorih.

Na letni ravni se zgodi približno 47 izrednih dogodkov. Od tega so gasilci alarmirani na okoli 25% dogodkov.

Od 11 2007 do aprila 2016 je bilo zabeleženih 17 požarov (dva pa še od aprila do danes, za katera še ni uradnega poročila in sta v izdelavi), torej približno 2 požara letno.

Od izrednih dogodkov je sedaj približno 4 % požarov. Od tega v 75% osebnih v 25% pa tovornih vozil. Požari, v katerih so bila udeležena tovorna vozila, so se zgodili v letu 2002, 2010, 2013, 2016, torej lahko statistično pričakujemo tak požar na približno 3 leta.

V večini požarov so gasilci preprečili (s hitrim interveniranjem), večje škode v predorih.

Sam opozorim, da so dejansko požari v predorih v porastu in bi bilo potrebno razmisliti o spremembi Uredbe o organiziranji ter opremljanju gasilskih enot, v delu, ki govori o številu moštva za pokrivanje predorov. Trije gasilci, ki dežurajo na Vranskem so premalo za tovrstne intervencije. Potrebno bi bilo razmisliti vsaj o štirih še bolje petih gasilcih, če želimo, da bo ekipa ustrezna za interveniranje. Sedaj so gasilci ogroženi. Za primerjavo se lahko primerja ostale intervencije gasilcev, ter število gasilcev, ki so napoteni na posamezne intervencije. V večini enot po Sloveniji gredo celo na požar kontejnerja najmanj trije gasilci. Potrebno bo razmisliti tudi o ustreznih vozilih saj sedaj manjka vozilo za ekipo na Vranskem. Ekipa koristi vozilo PGE Celje ali CPV Domžale. Obe enoti pa dodatno pokrivata predore in bodo lahko nastale težave ob intervenciji v ostalih predorih. Isto velja za predore proti Ajdovščini, ki ravno tako enota v Ajdovščini nima specialnega vozila za pokrivanje omenjenih predorov.

Iz PGE Celje se nam je na seji pridružil Boris ŽNIDARKO, ki je bil ob zadnjem požaru v predoru Jasovnik vodja intervencije. Na kratko je opisal potek intervencije ter težave, ki so nastopile glede alarmiranja, komunikacije ter same intervencije. Z Dragom DOLENCEM sta se strinjala, da so ugotovitve gasilcev ter DARSA podobne, vendar je potrebno počakati na vse podatke, ki se preverjajo ter uradne analize ter nato podati uradno informacijo ter predlagati ukrepe, v kolikor se ugotovi, da so potrebni. Da ne bi prišlo da napačnega tolmačenja, ter posledično težav tako Dragota kot Borisa se, v zapis seje, ne zapiše podanih informacij in se počaka na analize ter uradna obvestila. Se bomo pa, na naslednji seji, seznanili z uradnimi podatki.

K točki 3.

Drago DOLENC nas seznani s pregledi hidrantov v predorih. Razen v Predoru Karavanke, kjer preglede izvaja GARS Jesenice, po ostalih predorih preglede opravlja podjetje SINT. Se pa pregleduje le hidrantna mreža, ne pa tudi oprema, ki je nameščena v hidrantne omare. DARS

je pred nekaj leti SINT pozval, da naj, o pregledih hidrantne mreže, obvešča pristojne gasilske enote, ki pokrivajo posamezne predore. Prvo leto se je obveščanje izvajalo, ni pa informacije, koliko so bile enote zainteresirane, da se pregledov udeležijo. Zadnje leto ni podatka, če obveščanje še poteka.

Predlog je, da se preko URSZR skliče sestanek med DARSOM ter enotami ki pokrivajo predore. Pripravilo bi se predlog, na kakšen način se dogovoriti ter zagotoviti ustrezen nadzor ter pregled nameščene opreme v predoru. Preglede bi lahko izvajale enote, ki pogodbeno pokrivajo predore, saj je interes vseh, da je oprema, ki je nameščena v predorih uporabna za gasilce, ko je potrebno intervenirati.

K točki 4.

Franci ŠINK na kratko predstavi aktivnosti URSZR glede železniških predorov. V zadnjih dveh letih je bilo nekaj sestankov s pristojnimi na SŽ. Glavna tema skupnih sestankov so bile ozemljitve, ob nesrečah vlakov na trasi proge, ki je elektrificirana. Upali so, da se bodo morda konkretneje pogovarjali tudi o predorih. Žal do konkretnih dogovorov ni prišlo, saj so na SŽ, v vmesnem obdobju zamenjali ključne zaposlene na delovnih mestih, ki so bili zadolženi za to področje. Sedaj so na URSZR dobili podatke o novih zaposlenih in bodo poskušali ponovno pričeti z dogovori glede aktivnosti pri ureditvi pokritosti železniških predorov. Žal s strani SŽ ni kakega posebnega interesa in se ne pričakuje hitrih rešitev, razen če bi se spreminjala evropska zakonodaja na tem področju. Se pa strinjajo s predlogom (na URSZR) da se na primeru komisije za cestne predore prične z aktivnostmi in se skliče sestanek z vsemi, ki so zadolženi za predore na železnici.

K točki 5.

Glede širitve članstva sem pripravil predlog in ga obrazložil.

Za cestne predore se predlaga širitev s predstavnikom DRSC, ki pokriva predora Ljubelj ter predor v Škofji Loki – Sten (kontakt - Nevenka ZAKRAJŠEK). K sodelovanju pa bi povabili tudi poveljnike GZ ali PGD, ki pokrivajo predore kot predorski gasilci (GZ Tržič, GZ Škofja Loka, Postojna, Gornja Radgona..).

Za železniške predore pa bi povabili k sodelovanju predstavnike:

slovenskih železnic, URSZR, IC URSZR, ZSPG, GZS ter predstavnike PGD ali GZ, ki so v Uredbi določeni kot enote za posredovanje v železniških predorih (Jesenice, Bohinjska Bistrica, Nova Gorica, Tolmin, Semič). Prva seja bi se sklicala jeseni.

Glede širitve članstva obeh komisij se pridobi ustrezne naslove za kontakt, nato pa se jih, v imenu ZSPG (predsednik) povabi k sodelovanju. Če bo interes se nato jeseni skliče prva seja komisije za železniške predore, kjer bi se najprej spoznali, seznanili s stanjem na terenu ter poskušali določiti smernice za delo komisije.

K točki 6.

V predoru Karavanke trenutno potekajo vrtalna dela, s katerimi se ugotavlja struktura materiala v smeri vrtanja druge predorske cevi. Izvajalec del je že naletel na plin v predelu vrtanja in je bilo potrebno predor zapreti ter prezračiti, pred ponovnim odprtjem. Drago DOLENC pojasni, da DARS ni izvajalec del, saj je bil objavljen javni razpis in se je izbral

izvajalec. Izvajalec sam ja zadolžen za varnost ter pogodbe z ostalimi službami, ki sodelujejo pri projektu. Ravno tako imajo pooblaščene nadzornike ter pooblaščenca, ki je odgovoren za varnost na gradbišču in ukrepe, da se preprečijo negativni vplivi del na odvijanje prometa. V enem primeru se je zgodilo, da je DARS, na podlagi pridobljenih podatkov ocenil, da za varnost ni ustrezno poskrbljeno in je izvajalca pozval, da prekine dela ter poskrbi, da se bodo dela izvajala varno. Njihova priporočila so upoštevali ter začasno prekinili z deli. Vendar opozarja, da DARS do podatkov nima dostopa in so druge službe odgovorne , da dela potekajo v skladu z dokumentacijo, ki je bila pripravljena ter potrjena, za omenjena dela ter projekt.

K točki 7.

Ni bilo razprave

Zapisal: predsednik ODBORA

Robert KEJŽAR l.r.

Poslano   :           12   x Člani strokovnega odbora za posredovanje v predorih
                               1 x Miran KOROŠAK – ZSPG – predsednik
                               1 x Franci ŠINK - URSZR
                               1 x Franci PETEK – GZS - Poveljnik