Dobrodošli na spletni strani Združenja slovenskih poklicnih gasilcev!

 

 

 

Welcome to the official website of Slovenian professional firefighter association!

 

AKTUALNO - EPIDEMIJA COVID - 19

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH POKLICNIH GASILCEV SLOVENIAN PROFESSIONAL FIREFIGHTERS ASSOCIATION Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana http://www.zspg112.si e-mail : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. e-mail : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Jesenice 16.03.2016

Zadeva : Zapisnik 6 . seja UO ZSPG, ki je bila dne 16.03.2016 ob 9:30 v prostorih GARS AERODROM Ljubljana.

Prisotni člani UO ZSPG : Korošak Miran KGZ Ravne na Koroškem, Primož Vasle PGE Gorenje ,Luka Kuroš GARS Jesenice, Boštjan Smodiš PGE Trbovlje, Dejan Škrubej GRC Novo Mesto , Primož Žnider CPV Domžale, Denis Nušinovič JZZPR Maribor, Dušan Batista GRC Ajdovščina, Boris Žnidarko PGE Celje, Gregor Matej KGZ Ravne ,Rok Košir GB Ljubljana, PIGD Impol Peter Kos, Jože Rozman GARS Aerodrom Ljubljana, Primož Maurič ZGRS Sežana, Tomaž Obad GB Koper, Črt Praprotnik GRS Kranj ,

Neopravičeno Odsotni : Amer Cošić PGE Nova Gorica

Dodatno vabljeni na sejo : Franci Petek poveljnik GZS, ( opravičil odsotnost ), Milan Dubravac vodja GARS Aerodrom Ljubljana ,

Predstavnik URSZR : Franci Šink , nam. generalnega direktorja URSZR Brane Dervodel ,

Predstavnik šole ICZR Ig : , Marko Zibelnik ICZR

Predstavnik SGRZ : Ni bilo predstavnika

Najprej so vse prisotne na seji pozdravili Jože Rozman, Član UO ZSPG Aerodrom Ljubljana , Milan Dubravac vodja GARS Aerodrom Ljubljana in Gradišar Robert , vodja operative Letališča Ljubljana in predstavili njihovo delo, ter nas povabili po končani seji še na ogled Letališča, ogled njihove gasilske enote, ter policijske letalske enote.

Vse prisotne na seji UO ZSPG pa je pozdravil predsednik ZSPG Miran Korošak, se zahvalil za gostoljubje, vodji operative na Letališču Ljubljana in predlagal dnevni red, kot je bil napisan na vabilu seje, katerega so člani UO ZSPG potrdili.

Pod 1. točko dnevnega : Pregled zapisnika 5. seje UO ZSPG in potrditev sprejetih sklepov.

Tajnik prebere zapisnik in sklepe 5. seje UO ZSPG.

SKLEP: Zapisnik in sprejeti sklepi 5. Seje UO ZSPG se potrdijo in sprejmejo.

Pod 2. točko dnevnega reda: izobraževanja in usposabljanja.

Izvajala se bodo vsa izobraževanja po programu , kot smo se dogovorili. Najprej bo 21.03.2016 na Igu analiza večjih intervencij. V aprilu bo še seminar na temo Fotovoltajika, katerega bo organizirala šola Ig . Rok Košir (GBL), bo tečaj odpiranja vrat in ključavnic organiziral v mesecu Maju v dveh delih. V Septembru bo organiziran tečaj iz vrvne tehnike na Igu, katerega bodo pripravili Marko Zibelnik šola Ig, Rok Košir in Dejan Škrubej . Skupine bi štele od 10 do 20 udeležencev, dve skupini v dveh dneh. V mesecu Maju ali Juniju bo še organiziran obnovitveni tečaj za potapljače P3 in kasneje še za potapljače P1 in P2 . Organiziral , ga bo Jure Dolinar v dveh delih.

Marko Zibelnik šola Ig , je predstavil Modul C , katerega bodo izvedli v treh delih, za prostovoljne in poklicne gasilce .

Nismo bili obveščeni iz strani šole Ig, da se bo izvajal program za divje vode Modul E, o tem bomo preverili pri Alešu Cedilniku.

Praktični tečaj za IDA , za poklicne gasilce ni potreben, oziroma obnovitveni tečaj ni potrebno opravljati.

Predsednik ZSPG je predstavil tudi , da je bilo na sestanku pri ministrici za obrambo ga. Andreji Katič predstavljeno podhranjenost šole z inštruktorskim kadrom in možnosti dodatne zaposlitve inštruktorjev . Prav tako smo predlagali, da bi nekaj inštruktorjev bilo iz vrst ZSPG . Marko Zibelnik bo pregledal to možnost , dejansko pa administrativnih ovir ni.

Črt Praprotnik, je predstavil razvojno nalogo psihofizični preizkus poklicnih gasilcev in poudaril, da pri tem projektu morajo sodelovati vse enote. Z tem pa bomo dobili enotno preverjanje psihofizične usposobljenosti po vseh poklicnih gasilskih enotah v Sloveniji in v šoli na Igu. Milan Dubravac iz GARS Aerodrom Ljubljana, je ponudil pomoč pri izvajanju nalog , ker imajo že sedaj na GARS Ljubljana strožje zakone in pravila pri izvajanju preizkusa.

Brane Dervodel, je pozdravil pobudo razvojne naloge in poudaril , da moramo paziti, da bo usklajena z vsemi enotami in da se nato ustrezno reši z pravilniki.

Franci Šink je povedal, da bo URSZR podal svoja stališča v usklajevanje vsem udeleženim in , da bi končno lahko minister podpisal preverjanje. Sedaj pa obstajajo različna testiranja po enotah.

Marko Zibelnik je predstavil , kakšno je testiranje v gasilski Šoli na Igu.

Po daljši razpravi članov UO ZSPG, so vsi bili mnenja da je to potrebno čimprej dokončati.

SKLEP: Izobraževanja in usposabljanja bodo potekala po dogovorjenem terminu.

SKLEP : Aleša Cedilnika v.d . vodje šole se obvesti, da se tudi ZSPG pošiljajo vabila za programe usposabljanja.

Pod točko 3. dnevnega reda : 21 občni zbor ZSPG in določitev organov občnega zbora

Člani UO so predlagali in potrdili organe 21. občnega zbora . Predlagani kandidati pa so :

 Delovni predsednik : Črt Praprotnik - GRS Kranj

 Overovatelja zapisnika : Primož Žnidar -CPV Domžale

Jože Rozman - GaRS Brnik

 Zapisnikarja: Luka Kuroš - GARS Jesenice

 Verifikacijska komisija : Boštjan Smodiš - GZ Trbovlje

Matej Gregor - GZ Ravne

SKLEP: Potrdijo se predlagani organi 21. občnega ZSPG bo 25.3.2016 ob 10:00, v prostorih ICZR na Igu.

Do 23.03.2016 morajo vsi predstavniki ZSPG javiti število udeležencev občnega zbora, zaradi zagotovitve hrane.

Pod točko 4. dnevnega reda: Informacijski sistem - VULKAN ZSPG – predstavitev

Sestali smo se z g. Tepina Marjanom in smo se pomenili okoli sistema. Povedal je , da je to že delala SGRZ in da ni prišlo do realizacije.

Informacijski sistem - Vulkan za ZSPG se bo potrdil na naslednji seji požarnega sklada . Pridobili smo dve ponudbi, kot je bilo zahtevano.

Stroškovno je ovrednoteno na 27.000 € + DDV in je narejen z novostmi in vsemi nadgradnjami. Ne bomo imeli svoje veje, ampak bomo spadali pod Vulkan, ker bi drugače morali imeti popolnoma svoj sistem. Se pa je g Tepina pomenil z ga. Dragico iz GZS in ji obrazložil, kako je to mišljeno. V javnosti so se razširile informacije , da SGRZS nasprotujejo informacijskemu programu za poklicne gasilce. Uradno ZSPG tega dopisa ni dobil, se pa je v zapisniku požarnega sklada pojavil zapis, o nasprotovanju SGRZS. Na to napako bomo na seji požarnega sklada opozorili. Dobrodošla imena za informacijski program, ki bi najbolj bila pomenu ZSPG. Celotna zadeva pa je usklajena , kar je naredila SGRZS, kolektiv gasilcev pri SGRZS in ZSPG. Franci Šink je poudaril, da je to zelo dobro , da stvar napreduje in da smo se uskladili ter poiskali skupno rešitev. Zelo ga veseli da se bo to končno realiziralo. Vulkan je gasilski informacijski sistem. Je pa res, da prej poklicni gasilci , k temu niso želeli pristopiti in je vse skupaj obstalo . Program je financiran iz strani požarnega sklada. Sam se je osebno trudil , da bi to zaživelo in končno je dočakal , da se bo dokončalo , kar bi že zdavnaj moralo. Si pa želi , da bi URSZR sodelovala pri tem.

SKLEP: Ko bo informacijski program v pogonu, bodo dobile vse enote svoja gesla za vstop in urejanje programa. ZSPG bo imel svoj dostop, kjer bo urejal samo podatke o članstvu, odlikovanjih in priznanjih ter funkcijah. Vsem enotam pa se bo poslalo kako bo to izgledalo. Še vedno pa bo možno tudi kasneje dodajati okenca, če se bo videla potreba. Informacijski sistem pa bo izdelalo podjetje LOGOS .

Pod točko 5. dnevnega reda : Zdravniški pregledi poklicnih gasilcev, gradnja regijskih poligonov in mnenje na dopis glede alarmiranja GEŠP enot.

Zdravniški pregledi poklicnih gasilcev in dodatno sofinanciranje PGD GEŠP za zdravniške preglede :

- Na požarni sklad je prišel dopis iz GZS , katerega je podpisal generalni direktor URSZR Darko But, za dodatno plačilo v višini 5,000 € za PGD GEŠP za zdravniške preglede. Na požarnem skladu so bile podane informacije, da GEŠP enote že prejemajo sredstva z katerimi je možno pokriti zdravniške preglede. ZSPG je samo ščitil interese poklicnih gasilcev, in da če dobijo ta sredstva PGD GEŠP , bova tudi midva z Črtom zahtevala sredstva za poklicne gasilce. Poslali smo dopis na URSZR .

Franci Šink je povedal , da zadeva nima skupnega imenovalca . GEŠP imajo z URSZR vsako enoto posebej sklenjeno pogodbo. Ta pogodba je tipska in je za vse enaka. Pri teh pogodbah ni nobenega aneksa . Pogodba ki je bila sklenjena 2012, na podlagi 114 člena ZVPNDN. Ta pogodba je bila sklenjena zato, da URSZR financira zdravniške preglede za prostovoljne gasilce po 4 členu in to se je izvajalo preko sredstev požarnega sklada. Po tej pogodbi med URSZR in GZS se je zavezalo da bo URSZR sofinancirala zdravniške preglede razen za GEŠP PGD. Zagotovljeno je bilo, da ne more GZS dobivat dvakrat ista sredstva.

Predsednik ZSPG je povedal, da so bila povečana sredstva v višini 5.000 €, kar je bilo predstavljeno na požarnem skladu, in ga je podpisal direktor URSZR, za povečanje sredstev za zdravniške preglede.

Franci Šink, je povedal da te zgodbe ne pozna in ni seznanjen z tem. Predsednik ZSPG je prebral zapisnik požarnega sklada, kjer je to opisano. Na zapisnik, je Franci Šink dejal, da to prvič sliši in o tem ni seznanjen. Bil pa je sprejet sklep požarnega sklada : Na osnovi razprave glede povračila stroškov zdravniških pregledov v enotah GEŠP in aneksa med URSZR in GZS o ureditvi tega vprašanja, odbor sprejme sklep, s katerim se ograjuje o odločitvi o spremembi pogodbe zdravniških pregledov. Sofinanciranje zdravniških pregledov za uporabo IDA je stvar države, in v času, ko se zadeva začasno financira iz požarnega sklada, člani nasprotujejo predlaganim spremembah.

Gradnja regijskih poligonov :

- Mnenja smo , da že sedaj razpolagamo z dvema pod centroma v Sežani in Pekrah, katera je nujno potrebno dograditi in dodati manjkajočo opremo za boljše in kvalitetnejše usposabljanje in izobraževanja, jih bolje izkoristiti, in več truda nameniti zasedenosti teh kapacitet. Sedaj sta centra le malo zasedena in neizkoriščena. Smatramo , da je cena izgradnje regijskih centrov v trenutnih razmerah previsoka in neracionalna, cena vzdrževanja še ni znan Naše stališče je, da je bolje ta denar nameniti v razvoj in posodobitev gasilske šole in obeh pod centrov. Nismo tako bogata država , da bi morali imeti 17 regijskih poligonov.

Problem je v vzdrževanju in financiranju. Ali so to občine , društva , URSZR . Lahko pa se zgodi , da bo šola začela izgubljat na izobraževanju in se z tem posledično zmanjšala prihodek šole in ogrozil obstoj šole, poleg tega pa je vprašanje tudi kvaliteta izobraževanja. ZSPG se ne strinja z tem da bo cena enega poligona presegla 500.000 €. Marko Zibelnik je dejal , da se je treba zavedat , da če se dobijo ta evropska sredstva , jih je najbolje namenit v gasilsko šolo.

Franci Šink je dejal , da če bi centri šli v izgradnjo v taki obliki, bo to vodila lokalna skupnost .Milan Dubravac je povedal , da je poligon na Igu bil 330.000 € in da je to precenjena cena 560,000 €. Realna cena je za izgradnjo okoli 70,000 €. Problem pa je v kadru inštruktorjev.

ZSPG je mnenja , da je bolje, da se vloži v Pekre in da se končno uredi podcenter Pekre.

Franci Šink je mnenja da je vse skupaj preuranjeno, saj še nič ni dogovorjenega o regijskih poligonih. Na URSZR o tem niso seznanjeni. Sredstva iz požarnega sklada pa naj gredo v državne poligone.

Črt Praprotnik je povedal , da se v požarnem skladu pogovarjamo o sofinanciranju. Franci Šink je mnenja , da še ni tako daleč.

Denis Nušinović je mnenja, da se kar nekaj stvari dela za hrbtom in da se prikriva ZSPG.

Brane Dervodel je dejal, da ne ve kako se bo to financiralo . Iz požarnega sklada dopušča možnost , da bi se nekaj financiralo, vendar to ni denar od URSZR. Taki projekti se nikoli tako ozko ne financirajo. Mnenje URSZR je , da bo stališče URSZR sledilo stališču ZSPG. Na podporo finančnih sredstev URSZR, pa ti regijski poligoni ne morejo računat.

Po daljši razpravi , smo bili vsi mnenja, da se ta sredstva namenijo v že obstoječa podcentra in gasilske šole Ig.

Člani UO ZSPG pošljejo svoje predloge na e- naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

GEŠP enote .

- ZSPG je podal svoje pripombe na alarmni načrt , katerega je podala GZS , brez vednosti URSZR in ZSPG. Na upravo smo poslali uredbo , nato pa smo še podali skupno mnenje vseh poklicnih gasilskih enot. V delovnem odboru GEŠP je bilo ZSPG edino proti takšnemu načrtu alarmiranja in se z tem ne strinjamo. Na tem odboru se je Oblak, opravičil za to dejanje, da je bilo to narejeno nehote. Ta dokument so dobile vse GZ in PGD –ji. Vsi dokumenti, ki so bili poslani iz URSZR, so bili poslani na poklicne gasilske enote in smo podali vsi popolnoma iste predloge, razen GB Ljubljana, ki ni podala svojega mnenja.

Brane Dervodel je povedal, da so se z tem problem veliko ukvarjali na URSZR in da so te enote državna pristojnost . Cilj pri tem , ki nas vodi je, da tisti, ki je ponesrečen čim bolje in hitreje oskrbljen.

Franci Šink je povedal, da bi rad, da se ta zadeva razčisti. Obravnavan dokument je pripravljen mimo dogovora in grobo iztrgan iz osnovnega konteksta in namena tega dokumenta. Izhodišče je v letu 2015 v Velenju na srečanju GEŠP PGD. Tam je bila vodena razprava , ki se je obrnila v smer , da se intervencije GEŠP izvajajo z težavo , ker se vse preveč gasilskih enot , ki so za to nepooblaščene, zbirajo na eni intervenciji in se težko izvaja intervencija. Z tem se strinjam sam in sem dobil tudi dopis direktorja PGE Celje. V Velenju sem dal obljubo , da bo delovna skupina to zadevo obravnavala v najkrajšem možnem času. In ta skupina se je sestala v decembru 2015. V 4 točki je potekala razprava o mnenju v zvezi z hkratnim aktiviranjem gasilskih enot. Ugotovljeno je bilo celo, da se nekatere enote same aktivirajo. Predlagano je bilo , da se naredijo sestanki po regijskih centrih. Obrazložil je še mnenje na komisiji GEŠP PGD kjer je prisostvoval. Sklepi te komisije , kateri je prisostvoval : predlog gradiva se da v sprejem tudi komisiji za GEŠP pri URSZR , kar ni bilo narejeno , po sprejemu na komisiji na URSZR za GEŠP , se gradivo podpiše z strani GZS in URSZR ter pošlje na gasilske zveze .Vidi se koliko prehitevanja je tu narejenega in kdaj je bilo posredovano in na kakšen način . Na podlagi dopisa se o vsebini dopisa organizira sestanek GEŠP in teritorialnih enot. Ko je ta dopis prišel v javnost in na kar se je začela zadeva odvijat, nisem dal posebnega poudarka in si rekel lej kaj so naredili in vse iztrgali iz konteksta in nisem vedel da je to šlo na GZ . In ko sem to opazil, sem šel še enkrat pogledat in vmes je bila 21. seja poveljstva, tam je Oblak predsednik komisije, tako naredil, da je gradivo pripravila komisija za GEŠP in je usklajeno z URSZR . To ni bilo res ,da je poveljstvo GZS dobilo to gradivo kot usklajeno z URSZR . Na tem poveljstvu ni bilo nobenega predstavnika URSZR. To je bilo v Kočevju na seji. Petek mi je dejal , da ni bil pozoren na to gradivo. Takoj po tem je bila sklicana seja delovne skupine , ker je dokument potoval mimo predvidene in usklajene poti. Pripombe so se pregledale in so se poskušale uskladiti. Cela stvar je prišla prehitro v javnost . Te pripombe so se v skupini potrdile, razen predsednik ZSPG , ki tega ni potrdil in si je vzel čas en teden, da se uskladi z člani UO ZSPG in direktorji ter poveljniki. Na osnovi tega se je počakalo in zato ni narejen zapisnik te seje. Z tem zapisom GZS se ne moremo strinjat ker je bil iztrgan iz konteksta. Glede na to, da je zadeva šla predaleč smo sklenili na URSZR : GZS naj nemudoma prekliče ta dokument ki je bil brez obrazložitve razposlan na GZ. GZS naj oblikuje nov dokument glede na pripombe URSZR, Brane Dervodel in Franci Šink na sestankih UO ZSPG in SGRZS natančno seznanita člane z tem dokumentom. Izdela se spisek osrednjih gasilskih enot, ki izpolnjujejo pogoje za sočasno aktiviranje v prometnih nesrečah, lega na področju več kot 15 minut ne dosegljivosti GEŠP.

Prebral sem dopis ZSPG in vse dopise ali mnenja vseh poklicnih enot . Naj povem , da na prometni nesreči ne bo posredovala nobena osrednja enota brez prisotnosti GEŠP.

Prav tako je izpostavil razočaranje nad SGRZS , da se ne odziva na vabila na seje in da ne vabijo na njihove seje predstavnike ZSPG. Pokazalo se je, da ZSPG lahko sodeluje z skupnostjo , obratno pa ni odziva.

Člani UO ZSPG so bili enotnega mnenja, da župan ne more določati , kdo bo kje posredoval in katera enota, posebej ne GEŠP .

Prav tako so bili vsi enotnega mnenja, da je SGRZS ustanovila skupnost občine in ne URSZR ali država. ZSPG se vedno prilagaja in sedaj po enemu letu in pol, SGRZS ni našla časa za nobeno sejo ali čas za skupno sodelovanje. Tudi za program dodatnega usposabljanja za opravljanje strokovnega izpita za poveljnike in operativnega vodje , je podalo mnenje ZSPG , kjer je zahtevalo , da se spoštuje 13 člen in tudi ministrica za obrambo ga. Andreja Katič, ter Darko But sta se strinjala , da se mora spoštovati zakonodaja. Črt Praprotnik je izpostavil, da se v ZSPG že počutimo razočarane, zapostavljene in izigrane . Smo že prišli na skupni sestanek z dobrimi nameni, povratnega odziva pa ni bilo . Je pa opcija, da bomo enostavno začeli oporekati povsod, kjer bo mnenje SGRZ , ker niso v sistemu.

Franci Šink je poudaril , da to ni nič novega , vendar ne od ZSPG.

Po daljši razpravi, je predsednik predlagal, da se pošljejo vsa mnenja na e-naslov združenja.

Pod točko 6. dnevnega reda : Razno ( tekoča problematika, novi člani, odlikovanja , smučanje, nogomet, tek, kolesarjenje.)

Tek poklicnih gasilcev bo v Kopru , kjer ste vabljeni vsi poklicni gasilci. Tek organizira GB Koper v sodelovanju ZSPG. ZSPG bo pokril strošek nabave in tiska majic ter delno pokril strošek malice. O tem se bomo še dogovorili z direktorjem GB Koper Vili Bržanom.

Komisija za odlikovanja in priznanja se je sestala in določila prejemnike odlikovanj in priznanj. Za odlikovanja smo dobili predračune od DVZ Ponikve 45 € po komadu in Baja Design, kateri nam dal ceno 20 € po komadu. Odlikovanja so pri novem izdelovalcu narejena bolj kvalitetno.

Sklep : odlikovanja se izdelajo pri Baja Design za ceno 20, € z DVZ Ponikve pa bomo sodelovali še naprej pri nabavi ostalih stvari.

Do sedaj smo imeli 3 korespondenčne seje zaradi nujnosti dogodkov.

Ker je ZSPG soorganizator, 10 strokovni dni Borisa Stevanoviča ,ste vabljeni na udeležbo, kjer bodo teme zelo zanimive. Za člane UO ZSPG je udeležba brezplačna. V primeru, da se iz UO ZSPG ne bo popolnila udeležba , bomo udeležbo še omogočili ostalim članom ZSPG. Povezava do vabila in programa : http://www.gzg.si/

Na občnem zboru se bo razvil in predal namenu novi prapor ZSPG .

Tomaž Dražumerič , je na koncu še predstavil uporabo gasilskega psa v poklicnih gasilskih enotah. Trenutno ga uporabljata dve enoti in sicer GRS Kranj in PGE Celje. ZSPG naproša vse enote, da povabijo Tomaža v enoto, da jim predstavi program uporabe gasilskega psa. ZSPG , pa bo priskočilo tudi finančno v prvem letu v pomoč vsaki enot pri izvedbi in usposabljanju . Bomo pa se o uporabnosti psov za gasilske namene še opravili razgovor z URSZR .

Novi Člani :

Sprejme in potrdijo se novi člani :

FRANCI PLAJNŠEK IMPOL Slovenska Bistrica

PETER KMETEC JZZPR MARIBOR

DENIS RECEK JZZPR MARIBOR

KLEMEN FIJAVŽ JZZPR MARIBOR

JOŽE VODOPIVEC PIGE NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

TOMI DUŠIČ PIGE NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

BOŠKO KARABAŠ PIGE NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

PETER ŠTABA PIGE NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

STANKO KOSTREVC, prej član PGE KRŠKO , se sedaj vodi v evidenci PIGE NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO.

JOŽE VALENČAK PIGE NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

VILJEM ŠTIMULAK GASILSKA ENOTA PETROL CELJE

JOŽE MAJORANC GASILSKA ENOTA PETROL CELJE

JOŽE VIDENŠEK GASILSKA ENOTA PETROL CELJE

ROMAN LJUBEJ GASILSKA ENOTA PETROL CELJE

JOŽE PINTER GASILSKA ENOTA PETROL CELJE

GREGA KLENOVŠEK in DARJAN LEBAR, sta bila člana TET TRBOVLJE, se sedaj vodita v evidenci PETROL CELJE, kjer sta se zaposlila 01.09.2015.

Po končani seji smo imeli še ogled letališča in ogled poklicne gasilske enote. Ogled sta vodila Milan Dubravac in Jože Rozman.

Predsednik ZSPG se je zahvalil gostiteljem za gostoljubje .

Seja je bila zaključena po uradni tiskovni konferenci ob 13:30 uri.

Tajnik ZSPG

Luka Kuroš