Predlogi v zvezi z izvajanjem ukrepov varstva pred požarom ob upoštevanju navodil za preprečevanje širjenja novega koronaviursa

Zaradi nastalih razmer, povezanih z epidemijo COVID-19, se v mnogih objektih spreminjajo delovne ali bivalne razmere, ki posledično lahko vplivajo tudi na izvajanje načrtovanih ukrepov varstva pred požarom.

Lastniki, uporabniki objektov ter delodajalci

Lastniki ali uporabniki objektov ter delodajalci, ki so odgovorni za varstvo pred požarom v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih, morajo v takšnih primerih pregledati načrtovane ukrepe varstva pred požarom, ki so jih določili v požarnem redu in nastalim razmeram ustrezno prilagoditi najnujnejšo organizacijo varstva pred požarom, prilagoditi najnujnejše ukrepe in najnujnejše izvajanje ukrepov, ki se jih tudi v nastalih razmerah, zaradi zagotavljanja varstva ljudi, živali in premoženja pred požarom, ne sme opustiti. V koliko ugotovijo, da je prišlo do bistvenih sprememb, ki bi lahko vplivale na nivo požarne varnosti v objektih, morajo prilagoditi najnujnejšo organizacijo varstva pred požarom, prilagoditi vsebino ukrepov ter način njihovega izvajanja. Izpostaviti je treba, da mnogo ljudi dela na daljavo, da se v mnogih primerih izvajajo le najnujnejši delovni procesi z omejeno posadko itd., kar lahko posledično pomeni tudi odklon od načrtovanih ukrepov varstva pred požarom.

V objektih, v katerih mora biti izdelan požarni red, morajo biti te vsebine ustrezno spremenjene ali dopolnjene v požarnem redu in z njim povezanih dokumentih.

Kateri od ukrepov varstva pred požarom in kako se bodo v nastalih razmerah izvajali, je mogoče presojati in odločati le v konkretnih primerih, na podlagi poznavanja vseh utemeljenih okoliščin, ki lahko na to vplivajo. Odločitve so v pristojnosti lastnika ali uporabnika oziroma delodajalca objekta, strokovne predloge pa mu lahko pripravi oseba, ki je odgovorna za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, če jo je imenoval in za to pooblastil na podlagi 36. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 03/07-UPB1, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) in Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.).

Pri organizaciji dela, varstva pred požarom in izvajanju storitev je treba upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom ter nosilci pooblastil za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

Pozivamo tudi vse imetnike pooblastil za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, da lastnike oziroma uporabnike objektov, na podlagi pooblastil za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, opozorijo na zgoraj navedeno in nudijo strokovno podporo pri odločitvah o potrebnih najnujnejših spremembah organizacije varstva pred požarom in najnujnejših izvajanj ukrepov.

V nastalih razmerah se postavljajo vprašanja o možnostih izvajanja tudi drugih, s predpisi, določenih ukrepov varstva pred požarom, ki jih izvajajo določene organizacije na podlagi pooblastil tako Uprave RS za zaščito in reševanje kot drugih. Predlagamo, da se izvajajo le najnujnejši ukrepi, dejavnosti, pregledi, preizkusi, z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov in že omenjenih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Omeniti velja tudi vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov. Mnoge gasilske enote imajo pooblastila za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov. V preobremenjenosti gasilcev za izvajanje le-tega, se lahko izberejo tudi drugi pooblaščeni izvajalci, seznam je objavljen na http://www.sos112.si/slo/tdocs/gasilniki.pdf, seveda, če je to nujno potrebno.

Obremenjenost gasilcev in izvajanje požarne straže

V obdobju, ko se cela Slovenija spopada z epidemijo COVID-19, velja posebej izpostaviti izvajanje požarne straže, ki jo morajo, skladno s 37. členom Zakona o varstvu pred požarom, izvajati gasilci. Gasilci so v tem obdobju še posebej obremenjeni z nalogami, ki bistveno presegajo opravljanje javne gasilske službe, poleg tega jih je treba razbremeniti vseh nenujnih opravil, ki bi ogrožala njihovo zdravje in posledično zdravje njihovih družin zaradi okužbe z koronavirusom.

Predlagamo, da se lastniki ali uporabniki objektov ter delodajalci v objektih, ko morajo, skladno z zakonom opravljati požarno stražo gasilci, po lastni presoji omejijo na najnujnejša vzdrževalna in druga dela ter aktivnosti iz 1. in 2 alineje prvega odstavka 37. člena zakona. Predlagamo, da z gasilskimi enotami, ki izvajajo javno gasilsko službo na območju objekta, vzpostavi komunikacija o možnostih izvajanja gasilske straže.

Gasilskim enotam, ki izvajate požarno stražo predlagamo, da na zgoraj navedene okoliščine opozorite podjetja, ki se bodo obrnila na vas v zvezi z izvajanjem požarne straže. Opozorite jih, naj vzdrževalna dela omejijo le na najnujnejša opravila, ter naj, kjer je to dopustno, izvajajo požarno stražo za gašenje usposobljene osebe.